Polityka prywatności platformy Vibriti

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Vibriti.com 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona by poinformować osoby korzystające z Platformy Vibriti w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarza się ich dane osobowe. 

1.2. Polityka Prywatności jest dokumentem powiązanym z Regulaminem dla Użytkowników oraz Regulaminem dla Idoli. Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminach.

1.3. Vibriti poprzez niniejszą Politykę Prywatności spełnia obowiązki informacyjne nałożone na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które weszły w życie od 25 maja 2018 roku. W związku z powyższym Vibriti ma obowiązek nie tylko ochraniać, ale także wyjaśnić Użytkownikom oraz Idolom w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe podane na łamach Platformy. 

1.4. Administratorem danych osobowych jest właściciel Platformy, tj. spółka Tulum Technologies sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Komandorskiej 12, 50-022 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464596, NIP: 8971789885, REGON: 022152313

1.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z usług świadczonych w ramach Platformy. Nie ma możliwości świadczenie usług bez podania danych osobowych. 

 

 1. ZAKRES I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W rozumieniu niniejszego postanowienia, Administrator zbiera dane dotyczące Użytkowników, Odbiorców, oraz Idoli. 

2.2. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.

2.3. Dane osobowe Użytkowników i Odbiorców są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji Konta na Platformie (tylko Użytkownicy)
 2. złożenia Zamówienia z rejestracją lub bez rejestracji na Platformie (Użytkownicy i Odbiorcy)
 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (e-mailing) (tylko Użytkownicy)

2.4. W przypadku rejestracji Konta na Platformie, Użytkownik podaje:

 1. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
 2. Imię i nazwisko/nazwę firmy lub jednostki prawnej
 3. Adres zamieszkania/dane adresowe firmy i numer NIP

2.5. W przypadku złożenia Zamówienia na Platformie, Użytkownik podaje:

 1. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
 2. Imię i nazwisko/nazwę firmy lub jednostki prawnej
 3. Adres zamieszkania/ dane adresowe firmy i numer NIP
 4. Imię i adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego Odbiorcy
 5. Numer karty płatniczej

2.6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego (e-mailing), Użytkownik podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail)

2.7. Dane osobowe Idoli są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji Profilu na Platformie 

2.8. W przypadku opisanym w ust. 2.7, Idol będący przedsiębiorcą podaje:

 1. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
 2. nazwę firmy 
 3. dane adresowe firmy
 4.  numer NIP
 5. Numer konta bankowego

2.9. W przypadku Idola rozliczającego się w oparciu o umowę o dzieło zakres danych z ust. 2.8. jest dodatkowo poszerzany o:

 1. Nazwisko rodowe
 2. Numer dowodu osobistego
 3. Numer PESEL
 4. NIP
 5. Nazwa urzędu skarbowego
 6. Numer konta bankowego

2.10. Dane osobowe Użytkowników, Odbiorców i Idoli będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji umów i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy - podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
 2. tworzenia Kontentu Wideo oraz jego udostępniania - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zobowiązaniu do wykonania Umowy zawieranej z Użytkownikiem, który przekazał dane Odbiorcy;
 3. niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, księgowych, w tym podatkowych związanych z Platformą - podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. rozpatrywania skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;
 5. działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Usługodawcę – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. analizy zachowań Użytkowników Platformy, takich jak np. informacje o ilości odsłon poszczególnych informacji na Platformie - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 7. administrator może wykorzystać adresy IP Użytkowników i Odbiorców, które zostały utrwalone w trakcie wizyty na Platformie oraz danych zawartych w tzw. Plikach Cookies oraz adresów e-mail – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług oraz dotarcie do nowych odbiorców (np. systemy reklamowe należące do Facebook, Google, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, oraz inne). 

2.11. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Użytkowników, Odbiorców lub Idoli z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.

2.12. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika, Odbiorcę, lub Idola sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania uprzednio udzielonej zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

2.13. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu, mające na celu dokonanie oceny jakimi usługami Użytkownik, Odbiorca lub Idol może być zainteresowany, jak również wyświetlanie Użytkownikowi, Odbiorcy lub Idolowi spersonalizowanego przekazu reklamowego.  Użytkownicy, Odbiorcy i Idole mogą wnieść do Platformy sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych. 

2.14. Usługodawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich. 

2.15. Zebrane dane osobowe Administrator wykorzystuje wyłącznie w celu wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności, w tym realizacji świadczonej Usługi oraz przeprowadzenia jej rozliczenia i zapłaty, przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, dochodzenia płatności za zrealizowaną usługę, marketingu własnych usług Administratora oraz zaufanych partnerów (w tym za pomocą systemów e-mailingowych i reklamowych), przechowywania danych na serwerach (m.in. hosting, cloud) i na dyskach komputerów.

 1. ODBIORCY DANYCH 

3.1. W ramach realizacji Zamówienia, dane osobowe Użytkownika i Odbiorcy podane podczas składania Zamówienia zostaną przekazane Idolowi nagrywającemu Kontent Wideo. 

3.2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej: „Umowa powierzenia”) w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie dla Użytkowników oraz w Regulaminie dla Idoli oraz w celu obsługi Użytkownika oraz Idola. 

3.3. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika, Odbiorcy lub Idola, w oparciu o Umowę powierzenia, gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy.

3.4. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług, z których korzysta Administrator, tj.: dostawca hostingu dla Platformy, firma świadcząca usługi informatyczne, firma dostarczająca płatności online, biuro księgowe, kancelaria prawna, dostawca narzędzi do analityki ruchu na Platformie, komunikacji z Użytkownikami, Odbiorcami i Idolami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów. 

3.5. Odbiorcami danych osobowych mogą być także odpowiednie organy państwowe lub podmioty, które mogą żądać udostępnienia takich danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

3.6. Przekazanie danych osobowych podmiotom nieuwzględnionym w niniejszej Polityce Prywatności może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, Odbiorcy lub Idola, którego te dane dotyczą. 

 

 1. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

4.1. Każdy Użytkownik, Odbiorca oraz Idol ma prawo do:

 1. Cofnięcia zgody – prawo do cofnięcia każdej zgody jakiej dotychczas udzielił Admiratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administarora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 
 2. Dostępu do danych oraz ich sprostowania– prawo uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania oraz do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską - uzyskać kopię swoich danych osobowych. 
 3. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania. 
 4. Usunięcia danych zarówno z systemu Platformy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje bądź współpracował Administrator – prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e- mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi Umowami. 
 5. Ograniczenia przetwarzania danych - zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 6. Przenoszenia danych zgromadzonych przez Administratora, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,
 7. Do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych mu na mocy RODO. 

4.2. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika, Odbiorcę lub Idola z żądaniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie lub odmawia jego spełnienia (podając równocześnie przyczynę odmowy) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwago na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy jednocześnie informując Użytkownika, Odbiorcę, lub Idola w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu oraz o jego przyczynach. 

4.3. Użytkownik, Odbiorca oraz Idol może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień na adres e-mail:………………………….. 

 

 1. DANE OSOBOWE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 

5.1. Administrator rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w Internecie. Platforma nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. 

5.2. Administrator świadomie nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych osób niepełnoletnich. 

5.3. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli Użytkownik, Odbiorca lub Idol nie ukończył 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2. Administrator wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Eksperta.

6.3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym miedzy innymi w stosownym przypadku: 

 1. szyfrowanie danych osobowych, m.in. stosowane są certyfikaty SSL,
 2. zdolności ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania – dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonym serwerze a także są chronione przez wewnętrzne procedury Administratora z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa,
 3. zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 4. regularnych testów, pomiarów i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwa przetwarzania. 

6.4. Jednocześnie Administrator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika, Odbiorcy lub Idola szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik, Odbiorca oraz Idol powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

 1. COOKIES

7.1. W celu prawidłowego działania Platformy, Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, Odbiorcy lub Idola przez strony internetowe, które są przez nich odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo oraz zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik, Odbiorca lub Idol korzysta z Platformy – są to zazwyczaj adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. 

7.2. Wszystkie pliki cookies są dzielone ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce Użytkownika, Odbiorcy lub Idola na:

 1. Pliki cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookie techniczne, tj. niezbędne, aby Platforma mogła prawidłowo działać, oraz 
 2. Pliki cookies trwałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika, Odbiorcę lub Idola.

7.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika, Odbiorcy czy Idola. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

7.4. Cookies Platformy są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, Odbiorcy i Idola, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

7.5. Pliki generowane bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Administratorem) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

7.6. Użytkownik, Odbiorca lub Idol może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik, Odbiorca lub Idol może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

7.7. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 1. zaakceptowania obsługi Cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 2. zarządzania plikami Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 3. określania ustawień dla różnych typów plików Cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 4. blokowania lub usuwania Cookies.

7.8. Użytkownik, Odbiorca lub Idol może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Platformy.

7.9. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika, Odbiorcy lub Idola na Platformie i utrzymywania jego sesji; konfiguracji Platformy i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika, Odbiorcy lub Idola; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Platformę, a także wyświetlenia odpowiedniej treści przez zewnętrznych partnerów realizujących usługi afiliacji.

7.10. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, instagram.com.

7.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, Odbiorca lub Idol. 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 2019.12.01 ………….