Regulamin platformy Vibriti

Regulamin platformy

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług serwisu internetowego przez użytkowników znajdującego się pod adresem www.vibriti.com

 

 1. DEFINICJE

1.1. Platforma/Vibriti – platforma internetowa dostępna pod adresem www.vibriti.com oraz Aplikacja Mobilna, w ramach których świadczone są̨ usługi drogą elektroniczną, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca

1.2. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie mobilne Vibriti, działające na urządzeniach przenośnych, w ramach którego świadczone są usługi Platformy, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca

1.3. Usługodawca/Administrator- właściciel serwisu: Tulum Technologies sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Komandorskiej 12, 50-022 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464596, NIP: 8971789885, REGON: 022152313

1.4. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przypisuje zdolność prawną, korzystająca z Vibriti na zasadach wskazanych w Regulaminie, która założyła Konto lub jedynie odwiedza Platformę, i w imieniu której składane jest Zamówienie.

1.5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi przeglądania treści i funkcjonalności Platformy oraz na złożenie Zamówienia na spersonalizowany Kontent Wideo od wybranego Idola dla Odbiorcy, umożliwiając mu udostępnienie Kontentu Wideo w mediach społecznościowych

1.6. Zamówienie – deklaracja Użytkownika na zawarcie transakcji, której skutkiem jest Umowa 

1.7. Umowa - umowa pomiędzy Usługodawcą, Użytkownikiem i Idolem na stworzenie spersonalizowanego Kontentu Wideo w oparciu o instrukcje podane przez Użytkownika

1.8. Idol – osoba fizyczna, nagrywająca swój Kontent Wideo do Odbiorcy w oparciu o złożone Zamówienie, właściciel nagrania

1.9. Kontent Wideo – nagranie wideo zrealizowane przez Idola, stanowiące przedmiot Zamówienia, przesłane Odbiorcy i udostępnione za pomocą Platformy Vibriti

1.10. Odbiorca – osoba, do której kierowany jest Kontent Wideo (Użytkownik lub osoba trzecia)

1.11. Konto – miejsce na Platformie dostępne po zalogowaniu (podaniu loginu oraz hasła), w którym znajdują dane wprowadzone przez Użytkownika, które może on edytować

1.12. Profil Idola – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Idola, zawierający m.in. informacje przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Idola, które są udostępniane i prezentowane na Platformie w celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika. 

1.13. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Platformy Vibriti

1.14. Regulamin dla Idoli – odrębny regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Platformy Vibriti przez Idoli

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa w szczególności: 

 1. zasady korzystania z Vibriti przez Użytkowników
 2. prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 4. tryb postępowania reklamacyjnego
 5. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Vibriti

2.2. Regulamin jest udostępniany każdorazowo na Platformie, a także przesyłany do Użytkownika na jego prośbę. 

2.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Użytkowników korzystających z Vibriti, jak również Użytkowników posiadających stałe Konto. Osoby korzystające z Platformy jako Idol są objęte odrębnym Regulaminem dla Idoli. 

2.4. Użytkownik może korzystać z Vibriti wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na stosowanie się do jego warunków. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na akceptację Regulaminu, nie może on korzystać z Platformy. 

2.5 Usługodawca może uzupełnić lub wprowadzić odrębne regulacje dotyczące świadczenia Usług. Korzystanie przez Użytkownika z Vibriti po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację nowych warunków Regulaminu. 

2.6 Usługodawca nie zamieszcza materiałów ani nie kieruje przekazów do Użytkownika, które są rozumiane jako złożenie oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

2.7. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, które zostały podane podczas rejestracji i/lub składania Zamówienia, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która została zaakceptowana przez Użytkowników. Usługodawca oświadcza również̇, że baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. 

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

3.1. Vibriti podlega ochronie praw autorskich, w szczególności w zakresie designu, treści, a także wizerunku Idoli publikowanych na Platformie. 

3.2. Użytkownik bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie może powielać́, kopiować́ lub wykorzystywać́ w całości lub w części – za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych – informacji, danych lub innych elementów Platformy. 

3.3. Kontent wideo jest własnością Idola, który nagrał materiał i przesłał do Odbiorcy za pośrednictwem Vibriti. 

3.4. Po uiszczeniu całości opłaty za Zamówienie i wysłaniu Kontentu Wideo do Użytkownika, Idol niniejszym udziela Użytkownikowi i Odbiorcy prawa do korzystania z Kontentu Wideo wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek poprzez udzielenie niewyłącznej i niezbywalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na użytkowanie, reprodukcję, dystrybucję i publiczne wyświetlanie Kontentu Wideo we wszystkich mediach. Kontent Wideo jest udostępniany poprzez licencję, a nie sprzedaż. Użytkownik/Odbiorca nie może zbyć praw do korzystania z Kontentu Wideo odpłatnie bądź nieodpłatnie i jest upoważniony do korzystania z licencji jedynie w zakresie dozwolonym niniejszym Regulaminem (np. podzielenie się Kontentem Wideo na platformach społecznościowych, wysłanie linka z Kontentem Wideo do Odbiorcy).

3.5. Użytkownikowi i Odbiorcy w żadnym wypadku nie przysługuje prawo do dokonywania zmian w Kontencie Wideo, np. poprzez stworzenie adaptacji lub wykorzystania w innych dziełach jako kawałek całości. .

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

4.1. Do korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną aktualną wersję przeglądarki internetowej oraz, w przypadku urządzeń mobilnych, aktualnego systemu operacyjnego. 

4.2. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy jest uzależniony od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub aktywnego numeru telefonu komórkowego i/lub aktywnego Konta na Platformie i/lub aktywnego konta w mediach społecznościowych. 

4.3. Dostęp do niektórych funkcjonalności Platformy może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych. 

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

5.1. Użytkownicy będący osobami fizycznymi muszą mieć ukończone co najmniej 13 lat. 

5.2 Użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownicy pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą korzystać z Platformy pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich prawnych opiekunów. Zgoda, o której mowa, musi być dostarczona przez rodziców/opiekunów prawnych Użytkownika na wezwanie Usługodawcy. 

5.3 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zasad wyrażonych w niniejszym Regulaminie oraz zasad współżycia społecznego. 

5.4 Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Platformy lub jej określonych funkcji Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę Kont Użytkowników, jak również określonych adresów IP. Usługodawca o usunięciu lub blokadzie Konta powiadomi Użytkownika w e-mailu wysłanym na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, podając podstawę takiego działania. 

 

 1. ZAŁOŻENIE KONTA

6.1. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy jest uzależniony od zaakceptowania przez Użytkownika warunków Regulaminu, Polityki Prywatności oraz dokonania prawidłowej rejestracji w celu założenia Konta na Platformie. 

6.2.  Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane założenie Konta. 

6.3. Założenia Konta na Platformie umożliwia Użytkownikowi dostęp do historii Zamówień, płatności oraz Odbiorców. 

6.4 Proces rejestracji polega na wypełnieniu pól formularza rejestracji znajdujących się pod właściwym adresem na Platformie, zaakceptowaniu Polityki Prywatności oraz Regulaminu. 

6.5. Podczas procesu rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych aktualnych danych takich jak adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego. W przypadku wykrycia wprowadzonych celowo nieprawidłowych danych Usługodawca może wprowadzić bezterminową blokadę Konta Użytkownika. 

6.6 W przypadku zmiany danych niezbędnych do rejestracji, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie je zaktualizować na Platformie za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana. 

6.7 Jeżeli Konto nie jest zakładane na rzecz osoby fizycznej, Użytkownik oświadcza, że działa na zlecenie Usługobiorcy będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną i jest odpowiednio umocowany do działania na rzecz Usługobiorcy. 

6.8 Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. 

6.9 Konto może w każdej chwili zostać usunięte przez Użytkownika poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail, którym się Użytkownik rejestruje na Konto, na adres e-mail: office@vibriti.com. Usunięcie Konta następuje w ciągu jednego dnia roboczego. Usunięcie Konta powoduje trwałe usunięcie z Platformy wszystkich danych oraz informacji dotyczących Użytkownika, jego Zamówień i Odbiorców. 

 

 1. ZAMÓWIENIE

7.1. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie aktywnego Konta na Platformie. Użytkownik nieposiadający aktywnego Konta może złożyć Zamówienie, jednak nie będzie on miał dostępu do wszystkich funkcjonalności Vibriti.  

7.2. Złożenie Zamówienia jest rozpoczęciem procesu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, Usługodawcą i Idolem na stworzenie spersonalizowanego Kontentu Wideo przez Idola i wysłanie go za pośrednictwem Platformy do Użytkownika bądź innego Odbiorcy, zgodnie z instrukcją przekazaną w formularzu Zamówienia. 

7.3. Proces Zamówienia składa się każdorazowo z następujących kroków:

 1. Wybór Idola przez Użytkownika poprzez kliknięcie na dany Profil Idola. 
 2. Wypełnienie przez Użytkownika formularza Zamówienia, uwzględniającego m.in.: imię, nazwisko, oraz adres e-mail Użytkownika, Odbiorcę, instrukcje dla Idola dotyczące przedmiotu Kontentu Wideo, adres e-mail Odbiorcy, opcję upublicznienia Kontentu Wideo na Platformie, oraz numer karty płatniczej. Przedmiot Kontentu Wideo nie może zawierać przekazu, który jest nielegalny, obraźliwy, zawiera groźby, mowę nienawiści, pornografię, lub w inny sposób budzący zastrzeżenia. 
 3. Zatwierdzenie przez Użytkownika Zamówienia poprzez uaktywnienie opcji „Book Now”.
 4. Otrzymanie przez Użytkownika potwierdzenia warunków Zamówienia, wysłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu Zamówienia. 

7.4. Idol ma 6 dni na realizację Zamówienia bądź odmowę przyjęcia Zamówienia od Użytkownika. Odmowa przyjęcia Zamówienia leży w gestii Idola, jeśli Idol uzna, że przekaz, o który jest proszony, jest niezgodny z jego wartościami. 

7.5. Po realizacji Zamówienia i wysłaniu Kontentu Wideo na adres e-mailowy Odbiorcy, karta kredytowa Użytkownika zostanie obciążona kwotą podaną w formularzu Zamówienia podczas dokonywania Zamówienia. W razie odmowy Idola na przyjęcie Zamówienia, karta kredytowa Użytkownika nie zostaje obciążona. 

 

 1. KONTENT WIDEO

8.1. Po realizacji Zamówienia, Odbiorca otrzymuje na adres e-mail lub przez SMS, link do Kontentu Wideo. 

8.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Idol wypełnia instrukcje zamieszczone w Zamówieniu dotyczące przekazu Kontentu Wideo wedle własnego uznania i może nie zastosować się do wszystkich wytycznych Użytkownika.

8.3. Kontent Wideo może być wykorzystywany przez Odbiorcę wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie, tj.: udostępnienie na Vibriti, udostępnienie we wszystkich mediach przekazu. Kontent Wideo jest własnością Idola, który udziela Odbiorcy licencji na użytkowanie i dystrybucję (Punkt 3. „Prawa Autorskie” niniejszego Regulaminu). 

8.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że logo Vibrti na każdym Kontencie Wideo musi pozostać nienaruszone i zobowiązuje się  nie edytować, zmieniać, modyfikować ani usuwać logo Vibriti z żadnego Kontentu Wideo ani zachęcać do tego osób trzecich.

8.5. Do wyświetlenia Kontentu Wideo konieczne jest spełnienie warunków technicznych opisanych w Punkcie 4 „Warunki Techniczne Korzystania z Platformy” niniejszego Regulaminu. 

 

 1. CENA I PŁATNOŚĆ

9.1. Idol określa cenę za Usługę Vibriti na swoim Profilu Idola. Cena może ulegać zmianie według gestii Idola. Cena wyrażona jest w kwocie brutto i zawiera podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. 

9.2. Użytkownik zobowiązuję się zapłacić cenę za Usługę Vibriti, która jest określona na Profilu Idola w formularzu Zamówienia w momencie składania Zamówienia, nawet jeżeli cena ulegnie zmianie po złożeniu Zamówienia. 

9.3. Płatności dokonywane są za pośrednictwem kart płatniczych. Operatorem płatności jest zewnętrzny system płatności Stripe z siedzibą w San Francisco, CA. 

9.4. Preautoryzacja nie wymaga fizycznej obecności karty, przeprowadzana jest na podstawie udostępnionych danych karty. Operacja ta polega na zablokowaniu środków na rachunku karty, na okres maksymalnie 7 dni (14 dni dla kart Mastercard).

9.5. Płatność jest pobierana z konta bankowego przypisanego do numeru karty płatniczej, podanego przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, w momencie realizacji Usługi, tj. w momencie otrzymania przez Odbiorcę linka z Kontentem Wideo. 

9.6. Na żądanie Użytkownika wystawiana jest faktura. W innym wypadku, Użytkownik dostaje potwierdzenie warunków Zamówienia w wiadomości e-mail, wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu Zamówienia. 

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa może odstąpić od Umowy na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

10.2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

10.3. Niniejszym Użytkownik przyjmuje, że w przypadku realizacji Zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy. 

 

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Platformy i w tym celu udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną. 

11.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy związane z funkcjonowaniem operatora serwerów i/lub z działaniem siły wyższej. 

11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Platformy, które zaistniały z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, modernizacją, przeglądem lub wymianą sprzętu, etc.)

11.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i/lub osób trzecich w zakresie naruszenia Regulaminu, podanie nieprawdziwych danych, udostępnienia loginu i/lub hasła osobom trzecim, działanie złośliwego/szkodliwego oprogramowania bezprawnie wprowadzonego do Platformy. 

11.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.1. W przypadku pojawienia się błędów dotyczących funkcjonowania Platformy bądź świadczonych usług, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę a także ma prawo do złożenia reklamacji.  

12.2. Reklamacje można składać listem pocztowym bądź pocztą elektroniczną. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy niezbędne do złożenia reklamacji, w tym adres siedziby oraz adres e-mail, zamieszczone są na Platformie. 

12.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. określenie daty wystąpienia usterki bądź świadczonych usług, rodzaj oraz szczegółowy opis zastrzeżeń co do Vibriti lub świadczonych Usług
 2. dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające kontakt Usługodawcy 

12.4. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, gdy złożoność przedmiotu reklamacji uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem o wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. 

12.5. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja lub ten, który podał w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z usług Platformy lub ze stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane na drodze polubownej pomiędzy stronami, działającymi w dobrej wierze. W przypadku, gdy mediacja okaże się nieskuteczna, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy. Powyższe nie narusza uprawnień konsumenckich. 

13.2. Polityka Prywatności oraz Regulamin dla Idoli stanowią uzupełnienie Regulaminu i znajdują się na stronach:

 1. Polityka Prywatności: www.vibriti.com/home/privacy
 2. Regulamin dla Idoli: www.vibriti.com/home/talentTerms

13.3. Regulamin, a także inne dokumenty w nim określone, takie jak Regulamin dla Idoli i Polityka Prywatności, podlegają przepisom prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

13.4. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: office@vibriti.com

13.5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym uprawniania wynikające z przepisów prawa dotyczących praw konsumentów.  W przypadku istnienia niezgodności postanowień Regulaminu a obowiązującego prawa, te postanowienia Regulaminu naruszające powszechnie obowiązujące normy prawne nie mają zastosowania do Użytkownika, a o wszelkich wykrytych niezgodnościach Użytkownik niezwłocznie poinformuje Usługodawcę. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i skuteczne w odniesieniu do Użytkownika. 

13.6. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin, a także dokumenty w nim określone, takie jak Regulamin dla Idoli i Politykę Prywatności w związku ze zmianą przepisów prawnych bądź modernizacją Platformy lub też wedle własnego uznania. Użytkownicy posiadający Konto zostaną o takich zmianach poinformowani w wiadomości e-mail na 7 (słownie: siedem) dni przed wejciem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W przypadku braku akceptacji nowego brzemienia Regulaminu bądź innych określonych dokumentów, Użytkownik może odstąpić od ich akceptacji, co skutkuje brakiem możliwości korzystania z Platformy oraz usunięciem Konta Użytkownika. Regulamin dla idoli